Header Ads

 • Izigezweho

  Uturemajambo n'isesengura ry'amagambo mu kinyarwanda

   

  IYIGANTEGO

  IBIRIMO

  1. Intego y’izina

  -Izina risanzwe

  -Izina ryatakaje indomo

  -Izina ritagaragaramo indanganteko

  -Izina ritagaragaramo indomo n’indanganteko

  -Ikomorazina mvazina

  -Izina rifite akabimbura / umusuma

  -Ikomorazina mvanshinga

  -Izina rikomoka ku nshinga

  -Izina ry’urusobe

  -

  1. Intego ya ntera

  -Ibicumbi bya ntera

  -Izina ntera

  1. Intego y’ibinyazina

  -Ikinyazina nyereka

  -Ikinyazina mbanziriza

  -Ikinyazina mpamagazi

  -Ikinyazina ngenera

  -Ikinyazina ngenga

  -Ikinyazina cy’inyunge (ngenera ngenga)

  -Ikinyazina mbaza

  -Ikinyazina ndafutura

  -Ikinyazina mboneranteko/ ndanganteko

  -Ikinyazina nyamubaro

  1. Intego y’inshinga

  -Imbundo isanzwe

  -Imbundo ifite indomo (izina)

  -Imbundo ifite impakanyi

  -Imbundo ifite indangagihe

  -Imbundo ifite indangacyuzuzo

  -Imbundo ifite ingereka

  -Inshinga itondaguye isanzwe

  - Inshinga itondaguye mu ntegeko

  - Inshinga itondaguye mu ndagihe

  - Inshinga itondaguye mu mpitagihe

  - Inshinga itondaguye mu nzagihe

  -Inshinga mburabuzi / nkene

  - Inshinga itondaguye ifite mbanza

  - Inshinga itondaguye ifite impakanyi

  - Inshinga itondaguye ifite indangacyuzuzo

  - Inshinga itondaguye ifite ingereka

  - Inshinga itondaguye ifite umusozo waciwemo/ watandukanyijwe

  -Ingirwanshinga

  IYIGANTEGO

   

                                                                                                                                                 I.            INTEGO Y’IZINA

  Ubusanzwe uturemajambo tw’izina ni dutatu: Indomo (D), Indanganteko (RT), n’Igicumbi (C)

  I.1 IZINA RISANZWE

  Izina

  Inteko

  Intego

  Amategeko

  Imyeyo

  Nt 4

  i-mi-eyo

  i→y/-J

  Abana

  Nt 2

  a-ba-ana

  a→ø/-J

  Umwana

  Nt 1

  u-mu-ana

  u→w/-J

  Amenyo

  Nt 6

  a-ma-inyo

  a+i→e

  Indaro imwe

  Nt 9

  i-n-raro

  r→d/n-

  Indaro nyinshi

  Nt 10

  i-n-raro

  r→d/n-

  Udutebo

  Nt 13

  u-tu-tebo

  t→d/-GR

  Igikarito

  Nt 7

  i-ki-karito

  k→g/-GR

  Insina eshatu

  Nt 10

  i-n-tsina

  t→ø/n-s

  Impapuro

  Nt 10

  i-n-papuro

  n→m/-p

  Imfizi yanjye

  Nt 9

  i-n-pfizi

  n→m/-p, p→ø/m-f

  Imbeba zose

  Nt 10

  i-n-beba

  n→m/-b

  Imvura

  Nt 9

  i-n-vura

  n→m/-v

  Inama yarangiye

  Nt 9

  i-n-nama/ i-ø-nama

  n→ø/-n / Nta tegeko

  Inama zabaye

  Nt 10

  i-n-nama/ i-ø-nama

  n→ø/-n / Nta tegeko

  Inyoni

  Nt 9/10

  i-n-nyoni/ i-ø-nyoni

  n→ø/-ny / Nta tegeko

  Icyayi

  Nt 7

  i-ki-ayi

  i→y/-J, ky→cy mu myandikire

  Inzoga

  Nt 9/10

  i-n-yoga

  y→z/n-

  Inzugi

  Nt 10

  i-n-ugi

  Hari ibicumbi bifata “z” mu nt 10

  Inzuzi (z’amazi)

  Nt 10

  i-n-uzi

  Hari ibicumbi bifata “z” mu nt 10

  Inzuzi (ibihaza)

  Nt 10

  i-n-yuzi

  y→z/n-

  Inzabya

  Nt10

  i-n-abya

  Hari ibicumbi bifata “z” mu nt 10

  Inzembe

  Nt10

  i-n-embe

  Hari ibicumbi bifata “z” mu nt 10

  Inzabya

  Nt 10

  i-n-abya

  Hari ibicumbi bifata “z” mu nt 10

  Imungu

  Nt 9/10

  i-n-mungu/ i-ø-mungu

  n→ø/-m / Nta tegeko

  Imfunguzo

  Nt 10

  i-n-funguzo

  n→m/-f

  Inzara (y’ibiryo)

  Nt 9/10

  i-n-yara

  y→z/n-

  Inzara (z’amano)

  Nt 10

  i-n-ara

  Hari ibicumbi bifata “z” mu nt 10

  Isi

  Nt 9

  i-ø-si

  Nta tegeko

  Isaro

  Nt 5

  i-ø-saro

  Nta tegeko

  Isusa

  Nt 5

  i-ø-susa

  Nta tegeko

  Iriba

  Nt 5

  i-ø-riba

   Nta tegeko

   

  IMPUGUKIRWA:

  1. Iyo ushaka intego y’izina ni byiza guhera ku ndomo, igicumbi hanyuma, indanganteko kuko iyo indomo n’igicumbi byujuje izina ryose indanganteko iba itagaragara neza (-ø-).
  2. Inteko ya 9 ivuga gusa izina riri mu bumwe naho iya 10 ni iy’izina riri mu bwinshi, ni ngombwa cyane kwita ku buryo izina ryakoreshejwe mbere yo kuvuga inteko yaryo.
  3. Amazina akomoka ku nshinga ashobora gusesengurwa ku buryo bubyerekana (isesengura nkomoko)

  Ingero:- Indaro : kurara : i-n-rar-o r→d/n-

              - Imfunguzo: gufunga/ gufungura: i-n-fung-ur-y-o n→m/-f, r+y→z

             - Imungu: kumunga : i-n-mung-u n→ø/-m

   

  I.2 AMAZINA AFITE INTEGO YIHARIYE

  Izina ry’iritirano n’izina ribanjirijwe n’impakanyi “nta” indangahantu “ku na mu” rishobora gutakaza indomo.

  Ingero: -Nta muntu wageze mu nama ku kigo cy’amashuri.

              -Perezida wa repubulika yatashye ku mugaragaro inyubako nshya ya banki nkuru.

             

  Izina

  Inteko

  Intego

  Amategeko

  (u)muntu

  Nt 1

  ø-mu-ntu

  Nta tegeko

  (i)Nama

  Nt 9

  ø-n-nama / ø-ø-nama

  n→ø/-n / Nta tegeko

  (i)kigo

  Nt 7

  ø-ki-go

  Nta tegeko

  Ishati

  Nt 9/ 10

  i-ø-shati

  Nta tegeko

  Isima

  Nt 9/10

  i-ø-sima

  Nta tegeko

  mama

  Nt 1

  ø-ø-mama

  Nta tegeko

  Data

  Nt 1

  ø-ø-data

  Nta tegeko

  So

  Nt 1

  ø-ø-so

  Nta tegeko

  Se

  Nt 1

  ø-ø-se

  Nta tegeko

  Nyina

  Nt 1

  ø-ø-nyina

  Nta tegeko

  Nyoko

  Nt 1

  ø-ø-nyoko

  Nta tegeko

   

  I.3 AMAZINA AKOMOKA KU YANDI

  Iyo uhimbye amazina ushingiye ku bicumbi by’andi mazina asanzwe mu rurimi uba ukoze ikomorazina mvazina.

  Ingero:


                Umugabo→Mugabo

                Ingabo  →Ngabo

                Imvura →Samvura

               

                Ishuri  →Umunyeshuri

                Rwanda →Umunyarwandakazi

                Ikirenge  →Uburenge

   


  1. Hari amazina akomoka ku tubimbura: -nya-, nyira-, sa-, se-, -ene-, mu-ka-, -a-,

             


  Izina

  Inteko

  Intego

  Amategeko

  Umunyamuryango

  Nt1

  u-mu-nya-ø-mu-ryango

  Nta tegeko

  Abanyamakuru

  Nt2

  a-ba-nya-ø-ma-kuru

  Nta tegeko

  Ikinyamateka

  Nt7

  i-ki-nya-ø-ma-teka

  Nta tegeko

  Akanyabugabo

  Nt12

  a-ka-nya-ø-bu-gabo

  Nta tegeko

  Umunyagisaka

  Nt1

  u-mu-nya-ø-ki-saka

  k→g/-GR

  Umunyeshuri

  Nt1

  u-mu-nya-i-ø-shuri

  a+i→e

  nyirinzu

  Nt1

  nyira-i-n-zu

  a→ø/-J

  nyirurugo

  Nt1

  nyira-u-ru-go

  a→ø/-J

  nyirakanuma

  Nt1

  nyira-ø-ka-numa

  Nta tegeko

  nyirurwanda

  Nt1

  nyira-u-ru-and-a

  a→ø/-J, u→w/-J

  umunyarwandakazi

  Nt1

  u-mu-nya-ø-ru-and-a-kazi

  u→w/-J

  nyirakimonyo

  Nt1

  nyira-ø-ki-monyo

  Nta tegeko

  nyirabyatsi

  Nt1

  nyira-ø-bi-atsi

  i→y/-J

  sabuhoro

  Nt1

  sa-ø-bu-horo

  Nta tegeko

  semasaka

  Nt1

  se-ø-ma-saka

  Nta tegeko

  senkima

  Nt1

  se-ø-n-kima

  Nta tegeko

  beninka

  Nt2

  ba-ene-i-n-ka

  a→ø/-J, e→ø/-J

  Icyenewabo

  Nt7

  i-ki-ene-u-a-ba-o

  i→y/-J, ky→cy mu nyandiko, u→w/-J, a→ø/-J

  benurugo

  Nt2

  ba-ene-u-ru-go

  a→ø/-J, e→ø/-J

  mukamabano

  Nt1

  mu-ka-ø-ma-bano

  Nta tegeko

  mukamwezi

  Nt1

  mu-ka-ø-mu-er-yi

  u→w/-J, r+y→z

  mukashyaka

  Nt1

  mu-ka-ø-ø-shyaka

  Nta tegeko

  kamanzi

  Nt2

  ka-a-ø-n-manzi

  a→ø/-J, n→ø/-m

  rwamagana

  Nt11

  ru-a-ø-ma-gana

  u→w/-J

  nyakubahwa

  Nt1

  nya-ku-ubah-w-a

  u→ø/-J

   

  1.    Hari amazina akomoka ku misuma n’inyunge: -kazi, -azi, -kuru, -bukwe, -buja, -rume, -senge

  Imisuma sano akenshi ijyana n’uturemajambo nkene dukurikira:

  -          Mama - Ma (rume, bukwe, buja, senge)

  -          Nyoko

  -          Se (buja, bukwe)

  -          So – sogo (buja, bukwe, kuru)

  -          Nyira (rume, kuru, senge)

    

  Izina

  Inteko

  Intego

  Amategeko

  Databukwe

  Nt 1

  ø-ø-data-ø-bu-ko-e

  o→w/-J

  Mabukwe

  Nt 1

  ø-ø-ma-ø-bu-ko-e

  o→w/-J

  Sobukwe

  Nt1

  ø-ø-so-ø-bu-ko-e

  o→w/-J

  Nyokobukwe

  Nt1

  ø-ø-nyoko-ø-bu-ko-e

  o→w/-J

  Databuja

  Nt1

  ø-ø-data-ø-bu-ja

  Nta tegeko

  Mabuja

  Nt1

  ø-ø-ma-ø-bu-ja

  Nta tegeko

  Sobuja

  Nt1

  ø-ø-so-ø-bu-ja

  Nta tegeko

  Shebuja

  Nt1

  ø-ø-se-ø-bu-ja

  Nta tegeko

  Nyirabuja

  Nt1

  nyira-ø-bu-ja

  Nta tegeko

  Marume

  Nt1

  ø-ø-ma-rume

  Nta tegeko

  Nyokorume

  Nt1

  ø-ø-nyoko-rume

  Nta tegeko

  Nyirarume

  Nt1

  nyira-rume

  Nta tegeko

  Masenge

  Nt1

  ø-ø-ma-senge

  Nta tegeko

  Nyogosenge

  Nt1

  ø-ø-nyogo-senge

  Nta tegeko

  Nyirasenge

  Nt1

  nyira-senge

  Nta tegeko

  Sekuru

  Nt1

  ø-ø-se-kuru

  Nta tegeko

  Sogokuru

  Nt1

  ø-ø-sogo-kuru

  Nta tegeko

  Nyirakuru

  Nt1

  nyira-kuru

  Nta tegeko

   

  I.4 AMAZINA AKOMOKA KU NSHINGA

  Ikomorazina mvanshinga rikoresha imisozo: -yi, -i, -e, -o, -a, -u

   

  Izi nshinga zigira ibicumbi by’imvugwarimwe byihariye:


  1.      Kuba     -ba-

  2.      Guca     -ci-

  3.      Kujya    -gi-

  4.      Kugwa  -gu-

  5.      Guha     -ha-

  6.      Gushya  -hi-

  7.      Gucya    -ke-

  8.      Gukwa   -ko-

  9.      Kumwa  -mo-

  10.  Kunnya  -ne-

  11.  Kunywa  -nyo-

  12.  Gupfa     -pfu-

  13.  Kurya     -ri-

  14.  Gusa       -sa-

  15.  Gusya     -se-

  16.  Guta       -ta-

  17.  Kuva      -vu-


   

  Izina

  Inteko

  Intego

  Amategeko

  Amataha

  Nt 6

  a-ma-tah-a

  Nta tegeko

  Umwanditsi

  Nt1

  u-mu-andik-yi

  u→w/-J, k+y→ts

  Ikibazo

  Nt7

  i-ki-baz-o

  Nta tegeko

  Umwijuto

  Nt3

  u-mu-ijut-o

  u→w/-J

  Ingemu

  Nt 9/10

  i-n-gem*-u

  Nta tegeko

  Ibyishimo

  Nt8

  i-bi-ii-shim-o

  i→y/-J, i→ø/-J

  Igikoresho

  Nt7

  i-ki-kor-ish-o

  k→g/-GR, i→e/Ce-

  Igifashi

  Nt7

  i-ki-fat-yi

  k→g/-GR, t+y→sh

  Umukinnyi

  Nt1

  u-mu-kin-yi

  n+y→nny

  Umukino

  Nt3

  u-mu-kin-o

  Nta tegeko

  UMUSOZO -yi

  Umukozi

  Nt1

  u-mu-kor-yi

  r+y→z

  Umudozi

  Nt1

  u-mu-dod-yi

  d+y→z

  Umuhinzi

  Nt1

  u-mu-hing-yi

  g+y→z

  Umuhashyi

  Nt1

  u-mu-hah-yi

  h+y→shy

  Umuboshyi

  Nt1

  u-mu-boh-yi

  h+y→shy

  Umutesi

  Nt1

  u-mu-tet-yi

  t+y→s

  Umubaji

  Nt1

  u-mu-baz-yi

  z+y→j

  Umubazi (umubâazi)

  Nt1

  u-mu-bag-yi

  g+y→z

  Umubazi (umubazi)

  Nt1

  u-mu-bar-yi

  r+y→z

  Umutetsi

  Nt1

  u-mu-tek-yi

  k+y→ts

  Umusazi

  Nt1

  u-mu-sar-yi

  r+y→z

  Umucuranzi

  Nt 1

  u-mu-curang-yi

  g+y→z

  Abunzi

  Nt 2

  a-ba-ung-yi

  a→ø/-J, g+y→z

  Abicanyi

  Nt2

  a-ba-ic-an-yi

  a→ø/-J, n+y→ny

  Umwishi

  Nt1

  u-mu-ic-yi

  c+y→sh

  Inkazi

  Nt9/10

  i-n-kar-yi

  r+y→z

  Umuvugizi

  Nt1

  u-mu-vug-ir-yi

  r+y→z

  Ubworozi

  Nt14

  u-bu-oror-yi

  r+y→z

  Umurwayi

  Nt1

  u-mu-rwar-yi

  r+y→y / r→ø/-y

  Umuvuzi (kuvura)

  Nt1

  u-mu-vur-yi

  r+y→z

  Umuvuzi (kuvuga)

  Nt1

  u-mu-vug-yi

  g+y→z

  Umwiyemezi

  Nt1

  u-mu-iy-emer-yi

  u→w/-J, r+y→z

  UMUSOZO -i

  Umusyi

  Nt1

  u-mu-se-i

  e→y/-J

  Umunywi

  Nt1

  u-mu-nyo-i

  o→w/-J

  Umuryi

  Nt1

  u-mu-ri-i

  i→y/-J

  Umunnyi

  Nt1

  u-mu-ne-i

  e→y/-J, n+y→nny

  Umuhigi

  Nt1

  u-mu-hig-i

  Nta tegeko

  Injiji (kujija)

  Nt 9/10

  i-n-jij-i

  Nta tegeko

  Injishi (kujisha)

  Nt 9/10

  i-n-jish-i

  Nta tegeko

  Umutoni

  Nt1

  u-mu-ton-i

  Nta tegeko

  Imboni

  Nt9/10

  i-n-bon-i

  n→m/-b

  Urunigi

  Nt11

  u-ru-nig-i

  Nta tegeko

  Umuriri (kurira)

  Nt3

  u-mu-rir-i

  Nta tegeko

  UMUSOZO -e

  Umubumbe

  Nt 3

  u-mu-bumb-e

  Nta tegeko

  Ubuhinge

  Nt 14

  u-bu-hing-e

  Nta tegeko

  Amadahe

  Nt 6

  a-ma-dah-e

  Nta tegeko

  Umuneke

  Nt3

  u-mu-nek-e

  Nta tegeko

  Inteme

  Nt 9/10

  i-n-tem-e

  Nta tegeko

  Ubukire

  Nt 14

  u-bu-kir-e

  Nta tegeko

  Uburere

  Nt 14

  u-bu-rer-e

  Nta tegeko

  Amakare

  Nt 6

  a-ma-kar-e

  Nta tegeko

  Umuhate

  Nt3

  u-mu-hat-e

  Nta tegeko

  Imyigishirize

  Nt4

  i-mi-ig-ish-ir-ir-y-e

  i→y/-J, r+y→z

  Imyigire

  Nt4

  i-mi-ig-ir-e

  i→y/-J

  Imibanire

  Nt4

  i-mi-ba-an-ir-e

  a→ø/-J

  Imibarire

  Nt4

  i-mi-bar-ir-e

  Nta tegeko

  Imiterere

  Nt4

  i-mi-ter-ir-e

  i→e/Ce-

  Indonke

  Nt10

  i-n-ronk-e

  r→d/n-

  Indumane

  Nt9/10

  i-n-rum-an-e

  r→d/n-

  Amashimwe

  Nt6

  a-ma-shim-w-e

  Nta tegeko

  Imiturire

  Nt4

  i-mi-tur-ir-e

  Nta tegeko

  Imivugirwe

  Nt4

  i-mi-vug-ir-w-e

  Nta tegeko

  Ingorane

  Nt9/10

  i-n-gor-an-e

  Nta tegeko

  imbeshyerwe

  Nt9

  i-n-beshy-ir-w-e

  n→m/-b, i→e/Ce-

  UMUSOZO -o

  Urubambo

  Nt 11

  u-ru-bamb-o

  Nta tegeko

  Urudodo

  Nt 11

  u-ru-dod-o

  Nta tegeko

  Urusyo

  Nt 11

  u-ru-se-o

  e→y/-J

  Umuhigo

  Nt 3

  u-mu-hig-o

  Nta tegeko

  Ihaho

  Nt 5

  i-ø-hah-o

  Nta tegeko

  Indyo

  Nt 9/10

  i-n-ri-o

  r→d/n-, i→y/-J

  Urujijo

  Nt 11

  u-ru-jij-o

  Nta tegeko

  Ububiko

  Nt 14

  u-bu-bik-o

  Nta tegeko

  Umukamo

  Nt 3

  u-mu-kam-o

  Nta tegeko

  Umukino

  Nt 3

  u-mu-kin-o

  Nta tegeko

  Isaso

  Nt 9

  i-ø-sas-o

  Nta tegeko

  Umuheto

  Nt 3

  u-mu-het-o

  Nta tegeko

  Imbazo

  Nt 10

  i-n-baz-o

  n→m/-b

  Urwengero

  Nt 11

  u-ru-eng-ir-o

  u→w/-J, i→e/Ce-

  Umuhahano

  Nt 3

  u-mu-hah-an-o

  Nta tegeko

  Igikoresho

  Nt 7

  i-ki-kor-ish-o

  k→g/-GR, i→e/Co-

  Insyo

  Nt10

  i-n-se-o

  e→y/-J

  Imboho (kuboha)

  Nt9/10

  i-n-boh-o

  n→m/-b

  Imibonano

  Nt4

  i-mi-bon-an-o

  Nta tegeko

  Imfunguzo

  Nt10

  i-n-fung-ur-y-o

  n→m/-f, r+y→z

  Indoro (kurora)

  Nt9/10

  i-n-ror-o

  r→d/n-

  Agasusuruko

  Nt12

  a-ka-susuruk-o

  k→g/-GR

  Igitariro

  Nt7

  i-ki-tar-ir-o

  k→g/-GR

  UMUSOZO -a

  Ikama

  Nt 5

  i-ø-kam-a

  Nta tegeko

  Amataha

  Nt 6

  a-ma-tah-a

  Nta tegeko

  Amakenga

  Nt 6

  a-ma-keng-a

  Nta tegeko

  Amateshwa

  Nt 6

  a-ma-ta-ish-w-a

  a+i→e

  Ubukirigitwa

  Nt14

  u-bu-kirigit-w-a

  Nta tegeko

  Ubuhanga

  Nt14

  u-bu-hang-a

  Nta tegeko

  UMUSOZO -u

  Umweru (kwera)

  Nt3

  u-mu-er-u

  u→w/-J

  Igihemu (guhema)

  Nt7

  i-ki-hem-u

  k→g/-GR

  Imungu (kumunga)

  Nt3

  i-n-mung-u

  n→ø/-m

  Imyeru

  Nt4

  i-mi-er-u

  i→y/-J

  Amacumu

  Nt6

  a-ma-cum-u

  Nta tegeko

   

  I.4 AMAZINA Y’URUSOBE

   

  Izina

  Inteko

  Intego

  Amategeko

  Amavuzanduru

   

  a-ma-vug-y-a-ø-n-ruru

  g+y→z , r→d/n-

  Umutegarugori

   

  u-mu-teg-a-ø-ru-gori

  Nta tegeko

  Iburasirazuba

   

  i-bu-ras-ir-a-ø-ø-zuba

  Nta tegeko

  Iburengerazuba

   

  i-bu-reng-ir-a-ø-ø-zuba

  i→e/Ce-

  Amajyepfo

   

  a-ma-gi-a-epfo

  i→y/-J, gy→jy mu nyandiko , a→ø/-J

  Amajyaruguru

   

  a-ma-gi-a-ruguru

  i→y/-J, gy→jy mu nyandiko

  Abagiraneza

   

  a-ba-gir-a-neza

  Nta tegeko

  Uturemajambo

   

  u-tu-rem-a-ø-ø-jambo

  Nta tegeko

  Umuvandimwe

   

  u-mu-vu-a-ø-n-da-i-mwe

  u→w/-J, a→ø/-J

  Umugiraneza

   

  u-mu-gir-a-neza

  Nta tegeko

  Umwemeragato

   

  u-mu-emer-a-ka-to

  u→w/-J, k→g/-GR

  Ikinamico

   

  i-ø-kin-a-ø-mi-co

  Nta tegeko

  Abarenzamase

   

  a-ba-reng-y-a-ø-ma-se

  g+y→z

  Umuzirazuba

   

  u-mu-zir-a-ø-ø-zuba

  Nta tegeko

  Umuhuzabikorwa

   

  u-mu-hur-y-a-ø-bi-kor-w-a

  r+y→z

  Ikibonezamvugo

   

  i-ki-bon-ir-y-a-ø-n-vug-o

  i→e/Co-, r+y→z, n→m/-v

  Umwihanduzacumu

   

  u-mu-ii-hand-ur-y-a-ø-ø-cumu

  u→w/-J , r+y→z

  Abarwanashyaka

   

  a-ba-rwan-a-ø-ø-shyaka

  Nta tegeko

  Igenamajwi

   

  i-ø-gen-a-ø-ma-jwi

  Nta tegeko

  Abategarugori

   

  a-ba-teg-a-ø-ru-gori

  Nta tegeko

  Ikiryambeba

   

  i-ki-ri-a-ø-n-beba

  i→y/-J, n→m/-b

  Umugwagasi

   

  u-mu-gu-a-ø-ka-si

  u→w/-J, k→g/-GR

  Imbamutima

   

  i-n-ba-a-ø-mu-tima

  n→m/-b, a→ø/-J

  Imbonezamuryango

   

  i-n-bon-ir-y-a-ø-mu-ryango

  n→m/-b, i→e/Co-, r+y→z

  Inzirakarengane

   

  i-n-zir-a-ø-ka-reng-an-e

  Nta tegeko

  Umugiranabi

   

  u-mu-gir-a-nabi

  Nta tegeko

   

   II.            INTEGO YA NTERA

  Ntera igira uturemajambo tubiri gusa: Indangasano (RS) n’igicumbi (C) kandi ikagira ibicumbi byayo byihariye, bidahinduka.

  Indanganteko y’izina rijyana/ riri kumwe na ntera ni yo ntera ifataho indangasano yayo. Ntera n’izina igaragiye bishobora guhuzwa n’inshinga “KUBA”.

   

  IBICUMBI

  INGERO

  INTEGO

  AMATEGEKO

  1.

  /- inshi

  Amazi menshi

  ma-inshi

  a+i→e

  2.

  /- iza

  Umukobwa mwiza

  mu-iza

  u→w/-J

  3.

  /- gari

  Ibyumba bigari

  bi-gari

  Nta tegeko

  4.

  /- ke

  Abana bake

  ba-ke

  Nta tegeko

  5.

  /- keya

  Abana bakeya

  ba-keya

  Nta tegeko

  6.

  /- toya

  Umusore mutoya

  mu-toya

  Nta tegeko

  7.

  /- to

  Igiti gito

  ki-to

  k→g/-GR

  8.

  /- toto

  Igiti gitoto

  ki-toto

  k→g/-GR

  9.

  /- to-to

  Iriba ritorito

  ri-to-ri-to

  Nta tegeko

  10.

  /- zima

  Umuntu muzima

  mu-zima

  Nta tegeko

  11.

  /- shya

  Urugo rushya

  ru-shya

  Nta tegeko

  12.

  /- shyashya

  Umwenda mushyashya

  mu-shyashya

  Nta tegeko

  13.

  /- bi

  Urugi rubi

  ru-bi

  Nta tegeko

  14.

  /- nini

  Amasaka manini

  ma-nini

  Nta tegeko

  15.

  /- kuru

  Amashuri makuru

  ma-kuru

  Nta tegeko

  16.

  /- tagatifu

  Urugo rutagatifu

  ru-tagatifu

  Nta tegeko

  17.

  /- hire

  Urugendo ruhire

  ru-hire

  Nta tegeko

  18.

  /- gufi

  Umukobwa mugufi

  mu-gufi

  Nta tegeko

  19.

  /- re-re

  Umugabo muremure

  mu-re-mu-re

  Nta tegeko

  20.

  /- bisi

  Agati kabisi

  ka-bisi

  Nta tegeko

  21.

  /- taraga

  Umukozi mutaraga

  mu-taraga

  Nta tegeko

  22.

  /- sa

  Ibijumba bisa

  bi-sa

  Nta tegeko

  23.

  /- sa-sa

  Uburo busabusa

  bu-sa-bu-sa

  Nta tegeko

  24.

  /- tindi

  Umutego mutindi

  mu-tindi

  Nta tegeko

  25.

  /- niya

  Agasimba kaniya

  ka-niya

  Nta tegeko

  26.

  /- nuya

  Agasimba kanuya

  ka-nuya

  Nta tegeko

  27.

  /- nzinya

  Agasimba kanzinya

  ka-nzinya

  Nta tegeko

  28.

  /- niniya

  Agasimba kanzinya

  ka-nzinya

  Nta tegeko

  29.

  /- nunuya

  Agasimba kanunuya

  ka-nunuya

  Nta tegeko

  30.

  /- niniriya

  Agasimba kaniniriya

  ka-niniriya

  Nta tegeko

  31.

  /- nziginya

  Udushaza tunzinya

  tu-nzinya

  Nta tegeko

  32.

  /- nzunyu

  Ishaza rinzunyu

  ri-nzunyu

  Nta tegeko

  33.

  /- nzugurunya

  Agati kanzugurunya

  ka-nzugurunya

  Nta tegeko

  34.

  /- gufiya

  Umuntu mugufiya

  mu-gufiya

  Nta tegeko

  35.

  /- keya

  Amazi makeya

  ma-keya

  Nta tegeko

  36.

  /- toya

  Ikaramu ntoya

  n-toya

  Nta tegeko

   

  NTERA ITISANISHIJE

   

   

  /-to

  Umubyeyi gito

  ki-to

  k→g/-GR

   

  /-sa

  Ibigori gusa

  ku-sa

  k→g/-GR

   

   III.            INTEGO Y’IBINYAZINA

  Iyo ibinyazina byisanisha ku mazina biri kumwe cyangwa bisimbuye, byifashisha indakinyazina/ indangasano 16 zikurikira: u, ba, u, i, ri, a, ki, bi, n, n, ru, ka, tu, bu, ku, ha.  

   

  III.1 IKINYAZINA NYEREKA

   

  Inteko

  RS

  /- ø

  /- no

  /- o

  /- riya

  /- rya

  /- a

  1.

  u

  Uyu mwana

  u-yu-ø

  Uno

  u-no

  Uwo

  u-o

  Uriya

  u-riya

  Urya

  u-rya

  Wa

  u-a

  2.

  ba

  Aba bagabo

  a-ba-ø

  Bano

  ba-no

  Abo

  a-ba-o

  Bariya

  ba-riya

  Barya

  ba-rya

  Ba

  ba-a

  3.

  u

  Uyu mugezi

  u-yu-ø

  Uno

  u-no

  Uwo

  u-u-o

  Uriya

  u-riya

  Urya

  u-rya

  Wa

  u-a

  4.

  i

  Iyi migezi

  i-yi-ø

  Ino

  i-no

  Iyo

  i-i-o

  Iriya

  i-riya

  Irya

  i-rya

  Ya

  i-a

  5.

  ri

  Iri riba

  i-ri-ø

  Rino

  ri-no

  Iryo

  i-ri-o

  Ririya

  ri-riya

  Rirya

  ri-rya

  Rya

  ri-a

  6.

  a

  Aya mata

  a-ya-ø

  Ano

  a-no

  Ayo

  a-a-o

  Ariya

  a-riya

  Arya

  a-rya

  Ya

  a-a

  7.

  ki

  Iki kibindi

  i-ki-ø

  Kino

  ki-no

  Icyo

  i-ki-o

  Kiriya

  ki-riya

  Kirya

  ki-rya

  Cya

  ki-a

  8.

  bi

  Ibi bitoki

  i-bi-ø

  Bino

  bi-no

  Ibyo

  i-bi-o

  Biriya

  bi-riya

  Birya

  bi-rya

  Bya

  bi-a

  9.

  i

  Iyi hene

  i-yi-ø

  Ino

  i-no

  Iyo

  i-i-o

  Iriya

  i-riya

  Irya

  i-rya

  Ya

  i-a

  10.

  zi

  Izi hene

  i-zi-ø

  Zino

  zi-no

  Izo

  i-zi-o

  Ziriya

  zi-riya

  Zirya

  zi-rya

  Za

  zi-a

  11.

  ru

  Uru rwara

  u-ru-ø

  Runo

  ru-no

  Urwo

  u-ru-o

  Ruriya

  ru-riya

  Rurya

  ru-rya

  Rwa

  ru-a

  12.

  ka

  Aka kana

  a-ka-ø

  Kano

  ka-no

  Ako

  a-ka-o

  Kariya

  ka-riya

  Karya

  ka-rya

  Ka

  ka-a

  13.

  tu

  Utu duti

  u-tu-ø

  Tuno

  tu-no

  Utwo

  u-tu-o

  Turiya

  tu-riya

  Turya

  tu-rya

  Twa

  tu-a

  14.

  bu

  Ubu bwato

  u-bu-ø

  Buno

  bu-no

  Ubwo

  u-bu-o

  Buriya

  bu-riya

  Burya

  bu-rya

  Bwa

  bu-a

  15.

  ku

  Uku kuboko

  u-ku-ø

  Kuno

  ku-no

  Uko

  u-ku-o

  Kuriya

  ku-riya

  Kurya

  ku-rya

  Kwa

  ku-a

  16.

  ha

  Aha hantu

  a-ha-ø

  Hano

  ha-no

  Aho

  a-ha-o

  Hariya

  ha-riya

  Harya

  ha-rya

  Ha

  ha-a

   

   

  Byerekana ibiri hafi

  Byerekana ibiri kure

  Byibutsa icyo mwabonye

   

  III.2 IKINYAZINA MBANZIRIZA

  Gisimbura/ gihagararira izina ribanjirije inshinga kandi kikagira buri gihe igicumbi /- ô (yumvikanaho isaku nyejuru)

   

  Inteko

  RS

  Ikinyazina mbanziriza

  Intego

  Amategeko

  1.

  u

  Uwo nabyaye arananiye

  u-u-o

  u→w/-J

  2.

  ba

  Abo nshaka ndababonye

  a-ba-o

  a→ø/-J

  3.

  u

  Uwo nzahinga uzera

  u-u-o

  u→w/-J

  4.

  i

  Iyo mfite ni umukara

  i-i-o

  i→y/-J

  5.

  ri

  Iryo tuvomaho ryakamye

  i-ri-o

  i→y/-J

  6.

  a

  Ayo ikamwa araryoha

  a-a-o

  a→y/-J

  7.

  ki

  Icyo nokeje ubu cyahiye

  i-ki-o

  i→y/-J, ky→cy mu nyandiko

  8.

  bi

  Ibyo abasaba byose mubikore

  i-bi-o

  i→y/-J

  9.

  i

  Iyo nahawe ubu irahaka

  i-i-o

  i→y/-J

  10.

  zi

  Izo nkoresha zarashaje

  i-zi-o

  i→ø/-J

  11.

  ru

  Urwo mfite rufungura hano

  u-ru-o

  u→w/-J

  12.

  ka

  Ako yabyaye karashimishije

  a-ka-o

  a→ø/-J

  13.

  tu

  Utwo natemye ntiturera

  u-tu-o

  u→w/-J

  14.

  bu

  Ubwo nahinze bwareze

  u-bu-o

  u→w/-J

  15.

  ku

  Uko navunitse ni uku

  u-ku-o

  u→ø/-J

  16.

  ha

  Aho dutuye si kure

  a-ha-o

  a→ø/-J

  17.

  ku

  Uko

  u-ku-o

  a→ø/-J

  18.

  mu

  Umwo

  u-mu-o

  u→w/-J

  19.

  i

  Iyo

  i-i-o

  i→y/-J

   

  III.3 IKINYAZINA MPAMAGAZI

  Ni ikinyazina gifite ingingo yo guhamagara. Kibanziriza izina ry’igihamagawe ndetse kikanaritesha indomo iyo riyifite. Iryo zina kandi rikurikirwa n’ikinyazina ngenga bityo kikagira inyito itsindagiriza.

  Ikinyazina mpamagazi kiba muri ngenga ya kabiri gusa, mu bumwe cyangwa mu bwinshi bitewe n’ijambo gisobanura. Kigira indangasano “u- na “mu-”n’igicumbi /-a

   

  Ngenga

  Ikinyazina

  Intego

  Amategeko

  2. Ubumwe

  Wa nka we kuki wona?

  u-a

  u→w/-J

  2. Ubwinshi

  Mwa bagabo mwe muruhuke.

  mu-a

  u→w/-J

   

  III.4 IKINYAZINA NGENERA

  Gihuza amazina abiri yuzuzanya kandi afitanye isano, izina n’imbundo, izina n’indangahantu ndetse n’izina n’ikinyazina nyamubaro. Ni cyo kinyazina gikatwa iyo gikurikiwe n’izina ritangirwa n’inyajwi.

  Kigira ibicumbi bibiri gusa /-o na /-a

   

  Inteko

  RS

  /- a

  Intego

  /- o

  Intego

  1.

  u

  Umwana wa Kamana

  u-a

  Umwana wo gutuma

  u-o

  2

  ba

  Abana ba Kamana

  ba-a

  Abana bo gutuma

  ba-o

  3.

  u

  Umurima w’ibijumba

  u-a

  Umweyo wo gukubura

  u-o

  4.

  i

  Imirima ya marume

  i-a

  Imyeyo yo gukubura

  i-o

  5.

  ri

  Ishuri rya NEGA

  ri-a

  Ishuri ryo kwigiramo

  ri-o

  6.

  a

  Amashuri ya Leta

  a-a

  Amashuri yo kwigiramo

  a-o

  7.

  ki

  Icyambu cya Mombasa

  ki-a

  Ikigori cyo gutera

  ki-o

  8.

  bi

  Ibijumba by’umutuku

  bi-a

  Ibirayi byo gutera

  bi-o

  9.

  i

  Imodoka ya Kayihura

  i-a

  Imodoka yo gutwara abantu

  i-o

  10.

  zi

  Inka za data

  zi-a

  Inka zo korora

  zi-o

  11.

  ru

  Urupapuro rwa Kalisa

  ru-a

  Urupauro rwo kwandikaho

  ru-o

  12.

  ka

  Akana k’Imana

  ka-a

  Akana ko kumfasha

  ka-o

  13.

  tu

  Udukweto tw’umukara

  tu-a

  Udukweto two guhanagura

  tu-o

  14.

  bu

  Ubwato bwa Kenya

  bu-a

  Ubwato bwo kurobesha

  bu-o

  15.

  ku

  Ukuguru kwa Manzi

  ku-a

  Ukuguru ko kozwa

  ku-o

  16.

  ha

  Ahantu h’ubuyobozi

  ha-a

  Ahantu ho guturwa

  ha-o

   


  No comments

  Andika hano igitekerezo cyawe!

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad