Header Ads

 • Izigezweho

  Ibisakuzo nyarwanda - Igice cya 8

  SAKWE SAKWE!

  1. Ibikaci bikaciraniye muri Nyagafunzo, ibisiga bizapfana umukumo = Amabere y’inkumi
  2. Ibitugu bya so birarenga urugo = Ikivumvuri
  3. Ibuka hakurya = Utuzu tw’abashumba
  4. I Burundi n’i Bunyabungo inama ni imwe = Inkono ku ziko
  5. Icyambuka uruzi kitagira amaguru = Ijwi
  6. Icyo nagutuma ntiwakizana = Inyenyeri
  7. Icyo nashinga ntiwagishingura = Amabyi (umubyindi)
  8. Icy’ubwoya icy’impwempwe cyagarika impanga mu mpinga ya Bwanacyambwe = Umwungu mu ncoce
  9. Idodorido = Inda mu ruhara
  10. Ifuni iracoca urukoro = Ikinwa cya Nyirabarazana
  11. Igagarigaga = Inda mu ruhara
  12. Igiharamagara kitubereye ku ruharo = Urugi
  13. Igihondohondo cy’amaguru munani = Ikigega
  14. Igihugu cyose iya bitatu = Amashyiga
  15. Igira hakurya nanjye nigire hakuno duterane injunguto z’imiseke = Urubura
  16. Igira hino ngusekere = Amashaza akaranze
  17. Igira hino nshuti = Ikirago (ikiringiti)
  18. Igira inyuma y’inzu bagupfunde ibirozi = Ibiboga bigaze
  19. Igira inyuma y’inzu uce inkoni y’umuze n’umunzenzi = Urusogo n’urusogi
  20. Igira inyuma y’inzu ukube ino = Imigondoro y’ibishyimbo
  21. Igira inyuma y’inzu ukubitwe n’inkuba = Kubona aho nyokobukwe yiyuhagira
  22. Igira inyuma y’urugo nkuvumburire impongo impongo itagira umurizo = Umubuyenge w’intosho
  23. Igira mu mpinga wibuke uwo mwajyanye = Ubuheri mu gihata
  24. I Gisaka ntibacinyira bangana amacinya = Amenyo
  25. Igishorankwanzi cyamanutse gihora gikwiza ab’iwanyu bose imigoma = Ikigori
  26. Igitabo cya Mutara ntawutagishengera = Ikibuguzo,
  27. Igitabo cya Mutara ntawutagishengera = Igisoro
  28. Igiteye imbabazi  = Ikibwana cy’imbwa
  29. Igiti kiguye i Nyanza tugikwirwa amashami twese = Ijambo ry’umwami
  30. Igiti kinini ruhumbanyoni = Inkono ivugirwamo umutsima
  31. Ihirike naraguharuriye = Imodoka mu muhanda
  32. Ijoro rirara hehe? = Mu mutima w’inkoko
  33. Ikibyoya ikibyanwa mu mpinga ya Bwanacyambwe = Icyugu mu ncoce
  34. Ikigira izina ntikigira ibara = Umuyaga
  35. Ikiri aho ni cyo kiri i Burundi = Ipfundo ry’urudodo
  36. Ikitagira amaraso = Igishorobwa
  37. Ikiyongoyongo cya Nyirabayogoma kiruka ikijya epfo n’ikijya-ruguru = Umuriro mu muyaga
  38. Iriboneye ntiryica = Ibere ry’inkumi
  39. Iri waribonye he? = Umurara w’uburo
  40. I Mabara zirarabagirana = Impururu z’umutindi
  41. Imana y’ i Burundi irashoka ntikuka = Agahinda ku mutima
  42. Imana y’ishyanga irabagira mu ishyamba = Ishavu
  43. Imanika mahahara imanura amahano kwa mfura zitarya = Inzugi z’imigano,
  44. Imanika mahahara imanura amahano kwa mfura zitarya = Umukokwe
  45. Imbehe za Nyirabangana zingana zose = Isi n’ijuru
  46. Imbere ndi imanzi, inyuma ndi umwanzi = Ikinyagu
  47. Imbere ndi imanzi n’inyuma  ndi imanzi = Icyansi,
  48. Imbere ndi imanzi n’inyuma  ndi imanzi = Akanyita k’uruhu
  49. Impfumbatiza butoki ya Sebutama ironsa butatu = Umwambi mu ruge
  50. Imikara y’i irabira rikarenga = Ibyiyoni
  51. Imikorere ya Nyiranzana nagize ngo ibiryo bye ntibizaribwa none ndatora n’urwo hasi = Inzuki n’ubuki
  52. Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza = Umugina,
  53. Imisozi irahiye hasigaye rukumbi rwa Shaza = Inzira
  54. Imisozi irashika ibikanu = Abahizi
  55. Imisozi irashya Rukaba yo ntishya = Urutare
  56. Imisozi iriyorosa ubugondo = Ibihu,
  57. Imisozi iriyorosa ubugondo = Inzuki
  58. Imisozi iriyorosa ubugondo = Intoki
  59. Imisozi yarahiye isiga inkuba n’imiheto = Igitare
  60. Imivumu y’iwacu ni ruhumbanyoni = Inzara
  61. Imparakajosi ya Nyamujyana, impara ironsa batanu = Umuheto n’imyambi
  62. Impeta Kajiga ya Rujinja ironsa umunani = Injishi n’igisabo
  63. Indigita –gitaka intahira y’urugo = Ikijumba
  64. Ingabo yanjye Yuma ihagaze = Urusenge
  65. Ingobyi ngari ni yo impekera abana = Ubwato
  66. Ingarukira y’umuvumu yameze mu kivure = Urusogo mu mukokwe
  67. Inka yanjye ishiturwa n’abagenzi = Icyiyoni
  68. Inka yanjye irishiriza ku nkombe ntitembe = Akanyoni karitse ku nzira
  69. Inka yanjye irishiriza mu mishito igataha mu mishito = Ururimi
  70. Inka yanjye ndayibaga igakwiza abagore banjye bose inkanda = Ikigorigori
  71. Inka yanjye yahindutse urwirungu = Igiko gihiriye mu ruhira
  72. Inka zanjye zaragiye zigarukira mu mpinga y’abankunda = Umuyaga
  73. Inka zanjye zaragiye zirarima zirarimagura = Inda mu nnyo
  74. Inkongoro iratema ikijya-ruguru = Umuheha
  75. Inkongoro ya Dodo inyweramo Dodo wenyine = Umwobo w’impiri
  76. Inkota y’ishyari irahigira mu ishyamba yonyine = Agahinda ku mutima
  77. Inkuba ebyiri zihindiye i Bwishaza = Inzuho ebyiri mu ntango
  78. Inkuba ikubita ikwerekeje umugongo = Umuheto
  79. Inkuba ikubita ku butaka ya rukika abayimira = Ikijumba
  80. Inkuba irarenga = Isha mu ibanga
  81. Inkuba-rugo = Inkangara
  82. Inkuru nziza ivuye i Burayi = Inzara z’uruhinja
  83. Ino karahari n’i Kongo karahari = Ifaranga
  84. Inshyimbo y’iminsi yegekwa mu mfuruka = Uruhindu rw’indushyi
  85. Intukutuku inyamubande = Amahundo
  86. Inyabubiri inyabutatu babara ntibayishobore = Amaguru ya muhuhirizi
  87. Inyabune ya butanu yagiye kwenda inani kwa mirongo inani = Imirya y’inanga
  88. Inyabutatu ya butanu ku ngoyi imwe = Imyungu ku ruyuzi
  89. Inyagarinyangari ban aba mama = Amazi ku rukangaga
  90. Inyuma ya Gacu barahima intebu = Uruheri mu gihata
  91. Inyuma ya Ndiza urwenge rurahonya = Inda mu ruhara
  92. Inyuma y’inzu zirabyina inkora = Urugoyi rw’ibishyimbo
  93. Inyama y’urusaku mu rugo rw’imiseke imbere i Nyamagana = Ururimi
  94. Inyumba isakaje ibyuma = Ikinyogote
  95. I Nyarukomba baratema = Ubuheri mu gihata
  96. Inzira ijya ibunyokorome yasiba wahwera = Inzira ijya mu kigega
  97. Inzira ijya i Burundi igenda amagorigondi = Imyobo y’ifuku,
  98. Inzira ijya i Burundi igenda amagorigondi = Urwanwa rw’umuhoro
  99. Inzovu rubunga itaha mu mwobo = Ikidasesa
  100. Inzu yanjye nayisakariye ku nkingi imwe = Icyobo
  101. Inzu yanjye ntigira umuryango = Igi ry’inkoko
  102. Inzu yanjye yuzuzwa n’urubariro rumwe = Icyibo
  103. Ipikipiki mu gupiga nyoko wangana iki? = Inda mu ruhara
  104. Irengerenge = Inzogera
  105. Ishenyi isenya urw’undi ihora mu rwugururiro = Umusambane
  106. Isuka irokoye niyo ihinga neza = Ikinwa cya Nyirabarazana
  107. Ishyamba ritanze umwezi = Ibarizo ry’ingoma
  108. Iteze neza ntiyica = Ibere ry’inkumi
  109. Iwacu duteze ingori twese = Umugengararo w’amasaka
  110. Iwacu twikwije impindu twese = Imirizo y’imbeba
  111. Iwacu twicaye twese = Intebe
  112. Iy’uruvurivundi, iy’uruvurivuri iyo bakubita ivu rigatuma = Ikinyugunyugu
  113. Izo ntoki zinsaba ugira ngo ndaziha = Imyenge y’inzu 

  No comments

  Andika hano igitekerezo cyawe!

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad