Header Ads

 • Izigezweho

  Ibisakuzo nyarwanda -Igice cya 10

  SAKWE SAKWE!


  1.  Kabaga arabagira ku ishyamba = Agahinda mu nda
  2. Kabatama ku bukoro = Ingata mu ruhira
  3. Kabatama i Bukoma = Akagata mu rwondo
  4. Kabandabanda mu murima wa Marara = Imbwa
  5. Kabindi birima nzagusanga ivomo = Igitonyanga
  6. Kabudugu = Akadiho k’imbwa
  7. Kabutimbatimba kabunumanuma ku ngoma ya Gahindiro = Umununi ku itabi
  8. Kacura bucece = Agacebe k’intama
  9. Kadiridiri ka Ndirimba hejuru ya Sandarubeti = Umuntu uri ku ipikipiki
  10. Kagaga iri hagati y’urugano = Ururimi
  11. Kagaju irasekura umusenyi = Inkware
  12. Kagaramiye inzira = Agakongorerwa
  13. Kagema ijuru = Akumba k’urukoma
  14. Kagera iruje = Ikiziha cy’inzovu
  15. Kagenda gatonnye kagera i bwami kagatona = Ikinyamunyu
  16. Kahemema = Akotsi k’abatabazi
  17. Kahwekera = Agahoro mu ntoki
  18. Kajugujugu ka Kamara-nkoni mu kugukubita yarakuneshaga = Uruyuki
  19. Kakubagurira = Akanyita k’uruhu,
  20. Kakubagurira = Agahinzi kamwe mu murima
  21. Kakwica kakwigarika akambari ka matene = Agahwa mu rwondo
  22. Kari agahiru kari agaheto kariyereka imbere ya Nkotanyi = Umwungu mu mbibe
  23. Kaributumbi kaributurike inomine Patri Kabgayi = Ikirungurira
  24. Karimo muri ibyo = Akanigi mu ijosi
  25. Kari n’imyambi kari n’imiheto karahamiriza imbere ya Sambwe = Ikinyugunyugu
  26. Kari n’inkindi karakina mu gikari = Akayuki
  27. Karisha gapfukamye = Inda mu mutwe
  28. Kalisimbi irahongotse = Igisate cy’umutsima
  29. Kamanutse kibarangura = Akababi k’umuvumu
  30. Kamanutse kibarangura kati: nkazasubirayo ndakabura data = Agatonyanga
  31. Kamanutse kavuga amangara = Urusisiro
  32. Kamennye urutare gataha i Mpushi = Urukwavu
  33. Kamuhanda ntiwayiterera = Akarizo k’ihene
  34. Kaniginigi kaniga amazi katora he? = Agashwi k’inkoko
  35. Kanyonyomba = Amaraso ku murundi,
  36. Kanyonyomba = Umugezi utemba
  37. Karabambaje kiradandaje = Ikirago
  38. Karabuduriye karabuduritse mu mpinga ya Byimana = Intosho mu manga
  39. Karacunda ngwegwe = Agaseke mu ruzi
  40. Karagonda isebeya = Akarizo k’ihene
  41. Karaje n’inkonya n’inkweto ntikazi ko ryavuye = Agahinja
  42. Karahunda ingabo ya Rujende = Agafundi
  43. Karakeba, karamasha = Agashyo mu nyama
  44. Karakurizaga karakurutaga wa duri we! = Akanyarirajisho
  45. Kararima na Mwimanyi = Akanyoni gatwawe n’amazi
  46. Karashonda umuhanda = Umuhunda
  47. Karatambana inyama itukura = Isake
  48. Karatemba shyashyari = Umusaza ku cyahi,
  49. Karatemba shyashyari = Amaraso ku murundi
  50. Karatemba shoshori = Akishywa mu rutoki
  51. Karatona i bwami = Akagorigori
  52. Karavuga indwi katagira n’umwe = Agasuzi
  53. Karavuga ruhama = Akamangu mu muvumu
  54. Karavugira i Bumpanika = Akagasire ku rusyo
  55. Karavugira i Tanama = Inshunzi mu cyanzi
  56. Karazigurira = Akazizi k’amata
  57. Karazigurira = Umuhiro ku ntango,
  58. Karazigurira = Urubariro rw’inzu,
  59. Karazigurira = Ihene izigurira ku kigega,
  60. Karazigurira = Umwana uzigurira ku mugina.
  61. Karekare muka Karema = Umuheha mu buki, 
  62. Karekare muka Karema = Agasave mu rutoki
  63. Karenze impinga kannya ibuye = Umuhumetso
  64. Karera dee!! = Akaganza k’uruhinja
  65. Karuhura mukuru w’urupfu = Ibitotsi
  66. Karusha umuntu kurunga = Uruyuki
  67. Kashira amanga karakanyagwa = Agacumu kica inkurikirane
  68. Kashira amanga karakanyagwa = Akobo kavuna imbyeyi,
  69. Kashira amanga karakanyagwa =  Agasazi kagwa ku ruhanga rw’umwami,
  70. Kashira amanga karakanyagwa =  Icumu ryogosha umwami
  71. Kashubera = Akotsi k’abatabazi,
  72.  Kashubera = Agati mu ruzi
  73. Kashubera = Agakwavu
  74. Kashubera = Akageni kajya iwabo,
  75. Kashubera = Agaseke kajya iwabo w’umuntu
  76. Katemba igogo = Uturaso ku murundi
  77. Katunga ijuru = Agahundo
  78. Kati: bambari kati: ba! = Agatonyanga ku kigega
  79. Kati: jyiii, kati: izibukire = Igishyimbo cy’umutura
  80. Kati: kaci, kati : Hwi!!! = Agaca mu nkoko
  81. Kati: diri diri, dore umuhamirizo nakuye kwa Mukore = Urukwavu
  82. Kati : mbagira butindo = Agahanga k’ifumberi
  83. Kati : papari kati : pa ! = Akababi k’umuvumu
  84. Kati : papari kati : pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi = Inkoko mu kigega kirimo ubusa
  85. Kati : papari kati : pa, inzibukira nayikuye kwa Rwamugenzi = Imigeri y’isha ku rutare
  86. Kati :papari kati :pa, mukuru wayo ati : reka ! = Akabuye gahonze isuka akandi kakayigorora
  87. Kati : poo, kati : borogosho = Agahunda mu itaka
  88. Kati: poooo! Kati: paaa, mukuru wayo ati: reka! = Akabuye gahonze isuka akandi kakayigorora
  89. Kati: pyo, Rugambarara ati: naje = Amata n’umutsima
  90. Karatona ibwami = Akagori
  91. Katurutse i Bujinja = Agatsinsino k’uruhinja
  92. Kavuye aha kabatinatina kagera mu gahinga kakibatinaguza = Umusoro
  93. Kayogoyogo mushiki wa Ntare = Agaheha mu gacuma
  94. Kazikure irya, kazikure ino kati: ni izanjye na Runana = Umununi ku gicumucumu
  95. Kenyera tubyine urumasha = Agafuni mu mushike
  96. Kera imbere kakirabura inyuma kagatona ibwami = Igitoki
  97. Kera tukiri abambari b’umwami twavugirizaga amayugi ikuzimu = Ibirayi bikiri mu gitaka
  98. Kibamba imennye urugo = Umucaca
  99. Kibindigiri ngo zinduka tujye ibwami = Irobe
  100. Kibuguje i Ndorwa kigarura ingabo kiremera inteko i Munyiginya = Isoro mu mata
  101. Kibugujengaru kigaruye ingabo kigeze mu mpinga gishinga fene = Ikigori
  102. Kibwete ahise hariya = Umugore utwite
  103. Kidimbakweri = Ikiba cy’ubwatsi
  104. Kidimba cya Muragi umwana w’umuganda ntawe utamugira = Inkoni y’itabi
  105. Kirigita ikinogori = Isuka mu icukiro
  106. Kirimba kiva i Nduga nafatiye masunzu mu masumo ya Rusizi n’ubu ndacyahirimba igitutu = ifi
  107. Kirisha amazuru = Umuvumba
  108. Kirya ni iki? = Igitsure cya mukeba
  109. Kigaruje ingogo kigaruje ingabo kirasharaje ku nyanja y’i Karagwe = Ikigori ku nzira
  110. Kimenyi w’amenyo abiri = Ibikingi by’amarembo
  111. Kinigirije umugara mu mpinga ya Rusoro = Inopfu
  112. Kino si igisebe ni myambi = Igikuku
  113. Kiracunda runete = Ikirizo cy’intama
  114. Kirahara dudu = Inuma mu kigega
  115. Kirangamiye ijuru = Igitega
  116. Kirashoka i Rutonde = Inka mu mpinga
  117. Kiravunja umukenke = Ikibyindi
  118. Kiremankwashi cya Nkwakuzi nkubita icyara ngukubite ikindi nyabusa we = Intare
  119. Kiti tiku kiti dumburi kiti databuja nkumbuye i Rwanda = Umusemburo mu kibindi
  120. Kivuye i Nduga kiririmba = Ikirizo cy’intama
  121. Kiza abayumbu ku rugo = Imiyenzi
  122. Kizuye umugara kijya kubaza iyo kizatabara = Ikinyabwoya
  123. Ko dutamiye twese hakije nde = Imyashi
  124. Ko mwiruka muvunnye nde? = Isuri
  125. Ko uri mukuru wa kera wari wabona ishinya ya Dede? = Ishinya y’urushishi
  126. Ko uri mukuru wa kera wari wabona umwami w’amenyo abiri? = Ibikingi by’amarembo
  127. Ko uri muremure wakama ibere rya Rwego? = Icebe ry’imbaragasa
  128. Ko uri umuhanga wo kurasa warasa indonyi = Inshishi
  129. Ko urusurumbira uzarwambuka? = Umucaca mu ruzi
  130. Ko wari ubizi wabikoreye iki? = Kunnya mu ruhira ukabura icyo wihehesha,
  131. Ko wari ubizi wabikoreye iki? = Kunnya ukayakoramo
  132. Kuba aharengeye siko kumva = Agasongero
  133. Kuba mu gisiza ntuhinge uburo ni iki? = Umusambi
  134. Kuba umurenzi ntushengere ibwami = Igihondohondo
  135. Kubira so hepfo mukubire haruguru tumwite Rwabuzutu = Umuyaga
  136. Ku irengerenge ku ididiri ingoma = Inyundo z’abacuzi
  137. Kujya mu bajiji wari umujiji ? = Umugina mu rufunzo,
  138. Kujya mu bajiji wari umujiji ? =  Umwishywa mu isusa, 
  139. Kujya mu bajiji wari umujiji ? = Ihene mu ntama
  140. Kuki inkuba ikubita uri inyuma y’umusozi ntiwumve ? = Inzu iguye
  141. Kuki ujundika inyama ntuzimire (ntuzirye) = Ururimi mu kanwa
  142. Ku ngoma ya Badiri ngo di = Urubura mu makoma
  143. Kurara ubuzima ufite inkwi (imyase) ni iki ? = Amahembe
  144. Kwa Bukoco barakocagurana = Urusyo n’ingasire
  145. Kwa Bukoco barakocagurana = Igikoba n’umutsima, 
  146. Kwa Bukoco barakocagurana = Imbwa mu magufa,
  147. Kwa Bukoco barakocagurana = Ifuni mu rukoro
  148. Kwa Rwangeyo icyumweru = Igihu
  149. Kwishongora cyane si ko kujya ibwami = Umudwedwe
  150. Kumva menshi kagahishira = Agafundi ko mu nzira


  No comments

  Andika hano igitekerezo cyawe!

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad